Meer dan 15 jaar ervaring

+10.000 tevreden klanten

Uitgebreid persoonlijk advies

Ontvang je offerte binnen 24 uur

Huurvoorwaarden


Datum: 6-4-2021

 1. Het is (beperkt) mogelijk om op uw evenement extra consumpties af te nemen wanneer het overeengekomen aantal consumpties is bereikt. Voor deze extra consumpties geldt hetzelfde tarief per stuk als voor de afgenomen consumpties per stuk in de offerte.
 2. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.
 3. Eventuele schade aan onze materialen, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.
 4. Bar Company is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de locatie of toegewezen werkplek.
 5. Eventueel missend glaswerk en/of porselein servies zal worden doorberekend aan de huurder
 6. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bestelbus en/of bakwagen van Bar Company. Onze bussen zijn 6 meter lang en 3 meter hoog en passen daardoor nooit in parkeergarages. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.
 7. De huurder dient te zorgen voor voldoende werkruimte en 2 vrije stroompunten en -groepen van 3,5kw, 230v. Deze punten dienen binnen 5 meter van de bar aanwezig te zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). 
 8. Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt het volledige totaalbedrag aan de huurder geretourneerd.
 9. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van het overeenkomen totaalbedrag te worden betaald.
 10. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient 50 % van het overeengekomen totaalbedrag te worden betaald.
 11. Annuleert u korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode, dan dient het volledige totaalbedrag te worden betaald.
 12. Annuleert u een evenement waar wij op verkoopbasis staan, korter dan 1 maand voor aanvang, dan rekenen wij €250,- ex btw. aan annuleringskosten. 
 13. Annuleert u binnen een periode van 2 maanden tot korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode met als reden, overmacht door; besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, politieke onrusten of onaangekondigde stakingen, dan gelden onderstaande voorwaarden, punt 14 en 15. 
 14. Het verplaatsen van de opdracht naar een andere datum binnen de termijn van de annuleringsvoorwaarden geldt als annulering. De annuleringsvoorwaarden blijven van kracht ondanks dat er een nieuwe datum bekend is gemaakt. Deze regel vervalt wanneer er door de overheid bepaalt wordt dat het niet door mag gaan.
 15. Het verplicht annuleren van een boeking om wille van opgelegde wetgeving of regelgeving vanuit de overheid is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de boeking dan te verplaatsen indien de overheid het niet toestaat uw event door te laten gaan. U ontvangt wel de factuur voor de verplaatste boeking en deze dient ook voldaan te worden. Wanneer de boeking alsnog heeft plaats gevonden op een nieuwe datum, wordt het reeds betaalde bedrag voor de originele datum, in mindering gebracht op de factuur.
 16. Bij het verplaatsen van een overeengekomen opdracht naar een andere datum, kan Bar Company haar tarieven indexeren en/of wijzigen voorafgaand aan de nieuwe datum van het evenement. Bij het verplaatsen van de opdracht volgens de geldende voorwaarden heeft de klant een tegoed op Bar Company ter waarde van het betaalde en overeengekomen bedrag. Bar Company rekent haar klant op de nieuwe datum echter met de op dat moment geldende tarieven.
 17. Het wijzigen van een reeds geaccordeerde offerte in de vorm minder consumpties, uren en/of materialen is mogelijk mogelijk tussen 2 maanden en 3 dagen voor aanvang van het event. Hiervoor geldt een maximum van 15% van het offertebedrag. Korter dan 3 dagen voor het event is dit niet meer mogelijk. 
 18. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 19. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Bar Company risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Bar Company besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.
 20. Wanneer er op uw evenement minder consumpties gedronken worden dan dat er in de offerte opgenomen zijn, dan dient het overeengekomen bedrag in de offerte betaald te worden. Overgebleven producten blijven eigendom van Bar Company.
 21. Koffiepakketten worden per 150 consumpties gefactureerd. 
 22. Wanneer er tijdens uw evenement een storing voordoet in een van onze (koffie)machines dan proberen wij eerst om de machine te repareren. Lukt dit niet dan sturen wij een vervangende machine. Omdat storingen onder overmacht vallen en wij er alles aan doen op het op te lossen, vindt er geen restitutie plaats van de huursom.
 23. Voor de huur van koffiemachines geleden aparte huurvoorwaarden. Deze treft u hier.
 24. Onze schorten zijn standaard bedrukt met ons logo. Mocht u liever wensen dat wij een blanco overhemd dragen dan is dat geen enkel probleem wanneer dit van te voren is aangegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om uw bedrijfskleding te dragen.
 25. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 26. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van bestemming. NB. De bar kan niet opgetild worden en kan enkel per lift omhoog. Opdrachtnemer kan in overleg een bar verzorgen welke wel opgetild kan worden.
 27. Indien onze bar moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dient u dit voor het accorderen van de offerte per mail kenbaar te maken. Onze grootste meubels zijn wel 4 meter breed en passen niet in menig lift. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat wij een vrije route van voldoende grootte hebben naar de plek waar wij opgebouwd dienen te staan. Vraag dus naar de afmetingen van het meubel die u geleverd krijgt wanneer u twijfelt.
 28. De afbouwtijd is inbegrepen in prijs mits de afbouw ongehinderd en aansluitend aan de operationele uren kan plaatsvinden. Mochten wij dienen te wachten met afbouwen of gehinderd worden dan wordt deze extra tijd gefactureerd tegen €35 per uur per medewerker.
 29. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”. Bar Company kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 30. Omdat wij vroeg vertrekken vanuit Nijmegen kunnen onze collega’s bij evenementen in de avond, niet thuis eten. Crewcatering (maaltijd voor de medewerkers) wordt daarom verzorgd door de opdrachtgever wanneer de medewerkers tussen 17:00 en 19:30 uur aanwezig zijn op het feest/event. Indien crewcatering niet aanwezig is, zal hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast a € 12,50 p.p.
 31. Indien een bar door overmacht niet geleverd kan worden, zal Bar Company een vervangende bar verzorgen van dezelfde waarde.
 32. Indien er door overmacht het aantal afgenomen consumpties niet kan worden gemaakt, dan heeft dit geen invloed op de prijs.
 33. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van onze facturen en herinneringen de betaling uitblijft, is Bar Company gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 34. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
 35. Indien een bepaling uit deze huurvoorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de huurovereenkomst aan. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 36. Huurder kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij verhuurder terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 2 uur.
 37. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan verhuurder is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
 38. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op

Heeft u vragen onze huurvoorwaarden? Wij zitten voor u klaar en helpen u graag!
Tel. 088 2035100